Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Những bài học kinh nghiệm từ việc thực thi các chính sách phát triển kinh tế của hoàng đế Quang Trung

2015

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, 2015 .- Số 10(181) .- Tr. 57-63
ĐKCB BTC.004507

Thông tin sơ lược

Giới thiệu những chính sách quản lý nhà nước tiến bộ của hoàng đế Quang Trung  trên các mặt kinh tế: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, chế độ thuế khóa đơn giản,... được thực thi trong thời gian Quang Trung trị vì (từ 22/12/1788 đến 16/9/1792) với phần lãnh thổ cai quản (từ Quảng Ngãi trở ra Bắc).