Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Một số tài liệu về vấn đề ruộng đất thời Quang Trung

1956

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Chưa xác định

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)