Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Giới thiệu Nguyễn Huy Lượng với bài phú Tụng Tây Hồ

1956

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)