Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể: Xây dựng NTM ở Bình Định nở hoa

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Phú Mỹ

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Kinh tế nông thôn, số 21 (1028), T6, 20/5/2016, tr.02