Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Khảo luận về kiến trúc đền-tháp Champa: Những minh văn có niên đại mới phát hiện và mối quan hệ của chúng với lịch sử nghệ thuật - tham chiếu nhóm tháp Hòa Lai và Pô Đàm

2015

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(122) (2015)

Thông tin sơ lược

ABSTRACT 

A SMALL TREATISE ON CHAMPA TEMPLE-TOWER ARCHITECTURE: INSCRIPTIONS WITH NEWLY DISCOVERED DATES AND THEIR RELATIONS WITH THE HISTORY OF ART - IN COMPARISON WITH HOØA LAI AND POÂ ÑAØM TEMPLE-TOWER GROUPS

The author analyzes approaches to the history of Champa temple-tower architecture of previous research works; and, based on Cham inscriptions with newly discovered dates at Hoa Lai and Po Đam relics, the author makes a comparison with the evolution process of structural techniques as well as decorative designs of these two temple-tower groups in order to propose a 
new date for each monument