Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nhiều kết quả tích cực trong hợp tác quốc tế

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Chiến

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Bản tin đối ngoại Bình Định.- Tháng 11/2016 .- Số 06.- tr.11 - 12
ĐKCB BTC.005017

Thông tin sơ lược

Kết quả hoạt động trong hợp tác quốc tế của tỉnh Bình Định trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, kinh tế  v.v...