Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Phân tích dự báo CPI Bình Định bằng lớp mô hình ARCH

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.- 6/2016.- Số 471.- tr. 41 - 43
ĐKCB BTC.005079

Thông tin sơ lược

Giới thiệu phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, phân tích dự báo CPI Bình Định bằng lớp mô hình ARCH