Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Mô hình dự báo dòng tiền hoạt động kinh doanh: trường hợp các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Bình Định

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Xuân Quỳnh

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.- Tháng 4/2017.- Số 491.- tr.97 - 99.- Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
ĐKCB BTC.005072

Thông tin sơ lược

Nghiên cứu cung cấp thông tin về tầm quan trọng của các thành phần dồn tích (sự thay đổi các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho,..) và dòng tiền hoạt động kinh doanh và dự báo dòng tiền động kinh doanh ở các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Bình Định.