Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Kiểm soát dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.- 3/2017.- Số 490.- tr. 11 - 13
ĐKCB BTC.005073

Thông tin sơ lược

Khái quát mối quan hệ giữa kiểm soát vốn và FDI, thực trang thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam, thực trạng kiểm soát dòng vốn FDI tại Việt Nam. Hạn chế và nguyên nhân trong kiểm soát vốn FDI. Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát vốn FDI tại Việt Nam